logo


لیست داروها

دايورم‌ 152 Dieverm

 

بلوس آلبندازول‌ 152 ميلي‌گرمي‌
 
 
شکل دارویی : بلوس
 
 
تركیب:‌ هر بولوس‌ دایورم 152، حاوي‌ 152 ميلي‌گرم‌ آلبندازول مي‌باشد.
 
 
موارد مصرف‌: 
 
‌آلبندازول‌ تنها داروي‌ ضدکرم ازگروه‌ بنزايميدازول‌هاست‌ كه‌ داراي‌اثرات‌ قابل‌ توجه‌ برروي‌ تخم‌، لاروهای در حال رشد، نوزادهای خفته و مرحلة‌ بلوغ‌ تمام‌ نماتودهای‌هاي‌ گوارشی ( همونکوس کونتورتوس، استرتاژیا ،تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس،کوپریا،اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریشوریس اوویس)، نماتودهای تنفسی‌(دیکتیوکالوس فیلاریا وپروتوسترونژیلوس)، سستودهای لوله گوارش( مونیزیا و تیزانیه زیا )و ترماتودهای کبدی( فاسیولا)در گوسفند و بز می باشد.
 
 
 
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
 
 
گوسفند: براي‌ از بين‌ بردن‌ انواع‌ كرم‌هاي‌ گرد لوله‌ گوارش‌ وتنفس‌، تخم‌ و لارو آنهاو كرم‌هاي‌ پهن‌لوله گوارش، 5 ميلي‌گرم‌آلبندازول‌ به‌ ازاي هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌ (هربولوس‌ براي‌ 30 كيلوگرم‌ وزن‌زنده دام) تجویز گردد.
 
براي‌ از بين‌ بردن‌ كپلك‌ بالغ‌ و تخم‌ كپلك‌، 7.5 ميلي‌گرم‌ آلبندازول‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده‌(هر بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌) تجویز گردد.
 
 
بز: دوز درمانی در بز 1.5 برابردوز درمانی در گوسفند می باشد.
 
 
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
 
 
بهتر است این دارو‌ در ماه‌ اول‌ آبستني‌ به‌ حيوان‌ خورانده‌ نشود.
 
توصيه‌ مي‌شود پس‌ از هر مرتبه‌ تماس‌ بابولوس‌ آلبندازول‌ دست‌ها شستشو داده‌ شود.
 
 
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
 
گوشت: 27 روز
 
 شير: 3روز
 
 
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ،در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ های50 عددي‌
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.