logo


لیست داروها

رونتل Rountel

 

 قرص ‌فبانتل
 
شکل دارویی: قرص
 
 
تركیب‌ : هر قرص‌ حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌ ‌ فبانتل‌ مي‌باشد.
 
 
موارد مصرف ‌: اين‌ دارو روی مراحل نوزادی و بالغ نماتودهای لوله گوارش (تريكوسترونژيلوس، همونكوس، استرتاژيا، تلادورساژیا،نماتوديروس،اوزوفاگوستومم، شابرتيا ، بونوستومم‌ )، نماتودهای ریوی (پروتوسترونژیلوس، ديكتيوكولوس )و سستودهای لوله گوارش(مونیزیا و هلیکومترا )در گوسفند، بزو گاو اثر دارد.
 
مقدار و روش‌ مصرف : به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌ 5 ميلي‌گرم‌ فبانتل( يا طبق‌ جدول‌ ذيل)‌ از راه‌خوراكي‌ تجویز می گردد:
 
گوسفند و بز:
 
تا 20 كيلوگرم‌ يك‌ قرص‌
 
21   تا 40 كيلوگرم‌ دو قرص‌
 
 41  تا 60 كيلوگرم‌ سه‌ قرص
 
 
گوساله و گاو :7.5 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ به ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زندة‌‌دام‌ (يك‌ قرص‌ به ازای‌ 15 كيلوگرم‌ وزن‌ زندة‌ دام‌) 
 
 
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
 
 
فبانتل‌ داروي‌ كاملاً بي‌خطری است‌.
 
در آلودگي‌هاي‌ گوساله‌ و گاو به‌ لارو استرتاژيا استرتاژی، ميزان‌مصرف‌ دارو به‌ 10 ميلي‌گرم‌ براي‌ هر كيلوگرم‌ وزن زنده دام‌افزايش‌ داده‌ شود.
 
درآلودگي‌‌ گوسفند و بز به‌ نماتودهای ریوی نظیرپروتوسترونژیلوس و سیستوکولوس ميزان‌ مصرف‌ دارو به‌ دو برابرافزايش‌ داده‌ شود.
 
 
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ 100 عددي
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.