logo


لیست داروها

فاروسیل پمپ Farocil Pump

 

مایع کلستین و اسپکتینومایسین 

 

نام دارو   (غیراختصاصی و اختصاصی): فاروسیل پمپ(کلستین،اسپکتینومایسین)

 

 شکل دارویی: مایع

 

حیوان هدف،گونه: گوساله،بره،بزغاله

 

 ترکیب دارو :( نام و مقادیر مواد اصلی و جانبی): کلستین،اسپکتینومایسین

 

دوز مصرف در هرگونه حیوانی:   ml 1 ،یک پاف به ازای هر حیوان

 

روش تجویز: خورا کی

 

توصیه های لازم در زمان تجویز

 

زمان پرهیز مصرف: برای گوشت تا 7 روز

 

موارد مصرف: اسهالهای با مصرف باکتریایی

 

موارد منع مصرف: ندارد.

 

عوارض جانبی:ندارد.

 

احتیاطات لازم در هنگام مصرف-

 

شرایط نگهداری:  در دمای 20-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

 


 

وارد/تولید کننده:شرکت فرادیس دارو

محصول دیگر این شرکت:   DG 29

 

 

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.