logo


لیست داروها

پروبیوآنزیم Probio Enzyme

پروبيوتيك و آنزيم

پودر 
ترکیبات:
 
 
 پروبیوتیک شامل:
Bacillus Lichenformis+ Bacillus Subtilis
 
Enterococcus faecium
 
Lactobacillus acidophilus
 و آنزیم ها شامل: 
 
β-Glucanase 3.2.1.4
 
β-Glucanase 3.2.1.6
 
β-Xylanase 3.2.1.8
 
Alpha- Amylase 3.2.1.1
 
Protease
 
Cellulase
 
 
خواص و اثرات :
 
این فراورده ترکیبی از پروبیوتیک و آنزیم است که هر کدام از این ترکیبات تاثیرات اختصاصی خود را در حیوان مصرف کننده دارد و جدا از تاثیرات اختصاصی این دو ماده ترکیب سینرژیستی در دستگاه گوارش دارد. به طوری که آنزیم با شکستن مولکول پلی‌ساکارید های غیرنشاسته‌ای ، قندهای مورد نیاز باکتری های مفید دستگاه گوارش و باکتری های وارد شده به دستگاه گوارش توسط پروبیوتیک را تامین می‌کند. افزایش باکتری های مفید نیز فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد.
 
 
اثرات  اختصاصی پروبیوتیک : 
 
1- جایگزینی رقابتی با باکتری های بیماری زا و حذف و دفع باکتری های بیماریزا از دستگاه گوارش.
 
2- کاهش PH روده و نامساعد نمودن محیط روده برای رشد وتکثیر باکتری های بیماری زا 
 
3- تحریک و تقویت سیستم ایمنی با افزایش تولید پادتن های موضعی وعمومی و افزایش فعالیت ماکروفاژها.  4- افزایش کارایی واکسن ها  
 
5- افزایش و بهبود فعالیت های آنزیمی و متابولیسمی دستگاه گوارش  
 
 6-  افزایش جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش 
 
 7- تنظیم فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش 
 
 8- جایگزینی سریع فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش پس از مصرف آنتی بیوتیک ها و مواقع استرس
 
9- کاهش عوارض مایکوتوکسین ها  
 
10- افزایش رشد در طیور گوشتی
 
11- افزایش تولید و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخمگذار و مادر
 
12- کاهش تخم مرغ های کثیف و آلوده در مرغ های مادر
 
13- کاهش تلفات
 
14- بهبود ضریب تبدیل 
 
 
اثرات اختصاصی آنزیم :
 
1- شکستن مولکول پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای
 
2- افزایش استفاده از مواد خام متنوع در جیره های غذایی
 
3- کاهش ویسکوزیته محتویات روده 
 
4- کاهش میزان آب مدفوع طیور 
 
5- بهبود کیفیت بستر و کاهش گاز آمونیاک سالن
 
6- افزایش انرژی و پروتئین دریافتی طیور 
 
7- افزایش جذب مواد غذایی
 
8- بهبود ضریب تبدیل غذا
 
9- افزایش سرعت رشد طیور گوشتی و کاهش طول دوره پرورش
 
10- بهبود یکنواختی وزن طیور 
 
11- بهبود یکنواختی وزن تخم مرغ های تولیدی 
 
 
میزان مصرف: 
 
طیور : 25 تا 500 گرم در یک تن دان
 
گوساله : 500 گرم در یک تن دان
 
 
میکس و مخلوط نمودن مقدار مورد نیاز در دان اهمیت زیادی دارد.
 
 
نگهداری: در بسته بندی اصلی و در جای خشک و خنک نگهداری شود. محصول مقاوم به حرارت پلت‌سازی است.
 
 
بسته بندی: قوطی های یک کیلویی

وارد / تولید  کننده: شركت عرشیا دارو 
 

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.