logo


لیست داروها

پنی –استرپتو®20/20 Peni-Strepto

 

بنزیل پنی سیلین – دی هیدرواسترپتومایسین
سوسپانسیون تزریقی
 
 
 
دسته دارویی: آنتی بیوتیک
 
 
ترکیب: هر 100 میلی لیتر حاوی:
 
 بنزیل پنی سیلین پروکائین 20000000 واحد بین المللی
 
دی هیدرواسترپتومایسین سولفات 20 گرم
 
 
موارد مصرف: پنی – استرپتو20/20 یک ترکیب سینرژیستی است که جهت درمان بیماریهای عفونی ناشی از  باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به پنی سیلین و استرپتومایسین و یا دی هیدرواسترپتومایسین در گاو، گوسفند، بز و سگ استفاده می شود.
 
 
 
مقداروروش مصرف: 
 
گاو، گوسفند و بز: یک میلی لیتر به ازای 25 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3تا5روز.
 
سگ: روزانه 2 میلی لیتر به ازا 10کیلوگرم وزن بدن به مدت 3تا5 روز 
 
 
تزریق به صورت زیر جلدی یا عضلانی انجام شود.
 
 
دوره پرهیز از مصرف: گوشت 30روز و شیر 3 روز(یا 6 بار دوشش) پس از آخرین درمان به مصرف انسان نرسد.
 
 
مواردمنع مصرف: 
 
- در حیوانات حساس به پنی سیلین تجویز نشود.
 
- به صورت وریدی تزریق نشود.
 
احتیاط: قبل از مصرف با تکان دادن محتوی ویال کاملاٌ یکنواخت شود.
 
 
شرایط نگهداری: در محل خنک (بین 4تا8 درجه سانتی گراد)دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 
 
بسته بندی: ویال 100 میلی لیتری. 
 

 
وارد/تولید کننده:لابراتور های داروسازی ارس بازار
 
 
 
 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.